Otto Brandenburg hyldes på Skanderborg (10-06-2008)