x

Katrine Stochholm, Symfonisk Sal, Spot Festival 2016